کارگاه آموزشی کارگردانی در تیزر‌های تبلیغاتی

ورکشاپ کارگردانی در ساخت تیزر های تبلیغاتی

علیرضا کوشش فرد

157,000 تومان

کارگاه آموزشی کارگردانی در مستند سیاسی

ورکشاپ کارگردانی در مستند سیاسی

جواد موگویی

147,000 تومان