بسته حفظ کاراکتر در انیمیشن دوبعدی

 

بوت کمپ حفظ کاراکتر در انیمیت
رسول تشت زرین

490,000 تومان

بسته بوت کمپ جانمدادی

بوت کمپ جانمدادی
رسول تشت زرین

460,000 تومان