بسته حفظ کاراکتر در انیمیشن دوبعدی

 

بوت کمپ حفظ کاراکتر در انیمیت
رسول تشت زرین

490,000 تومان

بسته بوت کمپ جانمدادی

بوت کمپ جانمدادی
رسول تشت زرین

460,000 تومان

بسته بوت کمپ هیرو شات

بسته‌ی آموزشی هیرو شات

رسول تشت زرین

480,000 تومان